De nummer één HR-oplossing op Salesforce

  • Partner
  • Bedrijf
  • Contacteer ons
  • Login
Dit zijn de belangrijkste HR KPI's in 2024

Dit zijn de belangrijkste HR KPI's in 2024

Dit zijn de belangrijkste HR KPI's in 2024
image

Free demo

The only HR Software without Limitations
Contents

Key performance indicators (KPI's) zijn voor veel bedrijven een integraal onderdeel geworden van de dagelijkse gang van zaken. Deze kengetallen worden gebruikt als meetinstrument om productiviteit, tevredenheid of andere factoren te meten. KPI's worden echter niet alleen gebruikt in sales of marketing - ze worden ook gebruikt in HR.

HR-managers maken gebruik van HR KPI's, die hen een betere meetbaarheid en meer transparantie beloven. KPI's zijn uiterst waardevol voor HR-afdelingen omdat ze HR-werk meetbaar maken op basis van kwantificeerbare factoren. In dit artikel lees je hoe je KPI's kunt begrijpen en ze met succes kunt gebruiken voor je bedrijf.

Wat zijn HR KPI's?

De afkorting HR KPI's staat voor Human Resources Key Performance Indicators. Simpel gezegd zijn het belangrijke HR-cijfers die worden gebruikt om successen en prestaties te visualiseren. Dit is belangrijk zodat bedrijven hun prestaties duurzaam kunnen meten, categoriseren, vergelijken en uiteindelijk verbeteren.

Er zijn veel verschillende termen die worden gebruikt voor HR KPI's, maar ze hebben allemaal dezelfde betekenis. Of we het nu hebben over people analytics KPI's of HR kengetallen, ze draaien allemaal om het meten van prestaties op HR-gebied van bedrijven. Omdat personeelszaken minder kwantificeerbaar is dan verkoop of financiën, is het vaak niet zo eenvoudig om geschikte KPI's te definiëren.

Om deze reden gebruikt HR controlling KPI's om te proberen processen, activiteiten en procedures numeriek vast te leggen en te visualiseren. In de praktijk worden HR KPI's gebruikt als meetinstrument om doelstellingen te bereiken. Nauwkeurige gegevens en cijfers kunnen worden gebruikt om transparant te laten zien in hoeverre doelstellingen al zijn bereikt.

HR KPI's zijn te vinden op zowel operationeel als strategisch gebied. Recruiters kunnen bijvoorbeeld het HR dashboard gebruiken om relevante kengetallen te bekijken over nieuwe aanwervingen, het onboarding proces of personeelsadvertenties. Vanuit een strategisch perspectief zijn dit kengetallen over het huidige en gewenste personeelsbestand of de productiviteit per medewerker.

Het inwerkproces kan door de manager worden aangepast en verschijnt dan in de Employee Hub van de nieuwe medewerker.

Hoe kunnen HR KPI's worden gebruikt voor personeelsmanagement?

Er zijn een groot aantal KPI's in HR. Ze zijn echter allemaal nutteloos als ze niet op de juiste manier worden geanalyseerd en gebruikt. HR-professionals moeten de belangrijkste KPI's kennen en gerichte maatregelen nemen. De divisie HR Analytics houdt zich precies met dit onderwerp bezig: het juiste gebruik van HR-gegevens.

De HR kengetallen moeten in lijn zijn met de HR strategie en de doelstellingen van het HR werk in je bedrijf. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om te beweren dat werknemers het belangrijkste zijn in je bedrijf als je een hoog verloop en veel ontslagen hebt.

Zodra je je HR-doelstellingen kent, kun je beginnen met het definiëren van de KPI's voor de HR-afdeling. Zorg ervoor dat je het kader van je KPI's SMART definieert. Dit acroniem beschrijft een duidelijke doelstelling op basis van de volgende vijf criteria:

  • Specifiek (specific): Er moet (en mag) ooit maar één heel specifieke doelstelling gemeten worden.
  • Meetbaar (measurable): Een KPI moet altijd kwantificeerbaar (d.w.z. uitgedrukt in cijfers) en meetbaar zijn.
  • Haalbaar (achievable): Bij het definiëren van KPI's moet je realistisch blijven en, indien nodig, voortbouwen op ervaringen uit het verleden.
  • Realistisch (realistic): De doelafspraak moet realistisch zijn en zo de motivatie vergroten om het doel te bereiken.
  • Tijdgebonden (time-bound): Dit stelt een tijdshorizon vast waarbinnen het doel bereikt moet zijn.
Doelen kunnen worden benoemd in de flair Employee Hub en de voortgang ervan kan worden bijgehouden.

HR KPI's geven bedrijven de mogelijkheid om de strategische doelstellingen van HR-management meetbaar te maken. Met behulp van een gegevensgestuurde aanpak helpen ze onder andere bij wervingsprocessen, het behouden van werknemers en employer branding.

Het juiste gebruik van deze indicatoren is essentieel, omdat je je preventief kunt voorbereiden op gebeurtenissen die zich voordoen. Zo kun je je in een vroeg stadium voorbereiden op opkomende trends en voorop lopen. Dit kunnen zowel positieve trends zijn als negatieve ontwikkelingen (bijv. corona).

Het juiste gebruik van belangrijke personeelscijfers

Je hebt al een aantal voordelen en mogelijke toepassingen leren kennen. Maar laten we nu eens wat dieper ingaan op het juiste gebruik van HR KPI's.

Het belangrijkste eerst: de geselecteerde en verzamelde HR KPI's moeten strikt overeenkomen met je bedrijfs- en HR-doelen. Alleen als je indicatoren voor je HR-management selecteert die in lijn zijn met je strategie, zullen ze (misschien) vruchten afwerpen.

Vraag jezelf altijd af welke indicator wat moet meten? Zo kun je de belangrijkste aspecten eruit filteren voor je individuele behoeften. Het gaat veel meer om de kwaliteit van de indicatoren dan om de kwantiteit. Het is beter om vijf relevante HR KPI's te kiezen dan 20 willekeurig gekozen metingen. Hiermee zul je zeker meer succes hebben.

Er is geen universeel antwoord op de vraag “Hoeveel KPI's zijn nuttig en doelgericht voor jouw bedrijf? In principe kun je je, afhankelijk van de grootte, het aantal medewerkers en de processen, oriënteren tussen vier en acht KPI's voor je HR-afdeling.

Het is ook niet mogelijk om in algemene termen te zeggen welke KPI's relevant zijn voor een HR-afdeling. Het kunnen andere indicatoren zijn voor jouw behoeften dan voor die van je concurrenten. Uiteindelijk dienen ze als individuele instrumenten om succes te meten. In de rest van dit artikel geven we je inzicht in 10 belangrijke HR KPI's in 2024.

Het belang van HR KPI's

Nu je weet wat HR KPI's zijn en wat je nodig hebt om ze op de juiste manier te gebruiken, is de volgende stap om het belang ervan voor bedrijven te categoriseren. In de loop van de digitalisering van de werkwereld, die ook door Covid-19 is voortgeschreden, zijn HR-afdelingen ook digitaler geworden.

Aangekomen in 2024 is het juiste gebruik van gegevens in veel bedrijven het allerbelangrijkste geworden. Tegenwoordig zijn goede HR-beslissingen gebaseerd op een solide basis - HR KPI's. HR KPI's leveren precies die gegevens waarmee je de prestaties en ontwikkeling van je HR afdeling kunt meten.

Op bijna elke HR afdeling worden HR KPI's al gebruikt om processen en resultaten efficiënt vast te leggen en te verbeteren. In de moderne werkwereld wordt vaak een softwareoplossing gebruikt om HR-gegevens te helpen analyseren en evalueren.

Met behulp van software kun je eenvoudig KPI-processen bijhouden en ben je altijd up-to-date. Of het nu gaat om het werven van nieuwe medewerkers, talentmanagement of bijscholingsmaatregelen - een betrouwbare HR-tool kan je dagelijkse werk veel gemakkelijker maken.

Gegevens zijn alleen nuttig voor bedrijven als ze voldoen aan de eisen op het gebied van HR-doelstellingen. Het heeft geen zin om HR-processen te optimaliseren als het eigenlijke doel onduidelijk is. Een bepaalde gegevensbasis is daarom noodzakelijk om relevante HR kengetallen te kunnen meten.

Het wordt spannend voor bedrijven die op weg zijn naar digitalisering. Hoe slaag je erin om van een conventioneel HR-model over te stappen op een op gegevens gebaseerde aanpak? Met een tool als flair kun je alle processen digitaal organiseren en helder evalueren.

Dashboard voor werving in Salesforce

De 10 belangrijkste HR KPI's in 2024

Wij van flair zijn bij elkaar gaan zitten en hebben op een rijtje gezet wat volgens ons de belangrijkste HR KPI's voor 2024 zijn. Natuurlijk zijn deze niet voor iedereen even belangrijk en relevant. Rekening houdend met de veranderingen op HR-afdelingen, het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en het digitale tijdperk, zijn we het eens geworden over de volgende 10 KPI's:

1. Werknemersproductiviteit

Hoe productief zijn de werknemers:binnen jouw bedrijf? In de praktijk is deze HR KPI vaak een van de meest gebruikte indicatoren voor de prestaties van werknemers. Bovendien wordt het resultaat vaak opgevraagd door het management, omdat het van bedrijfsbreed belang is - en niet alleen de HR-afdeling aangaat. Individuele factoren zoals beschikbaarheid, werkelijke/productieve werkuren en de kwaliteit van de werkprestaties beïnvloeden het resultaat van deze HR KPI. Om dit te meten wordt de geleverde inspanning (= gebruikte middelen, bijv. tijd, financiële investering, personeelscapaciteit) vergeleken met het uiteindelijke doel (= resultaat, bijv. streefovereenkomst).

2. Personeelsbehoud

Deze HR KPI geeft je informatie over het gemiddelde personeelsbehoud - d.w.z. de duur dat werknemers bij een bedrijf blijven. Op basis van deze KPI kunnen veel conclusies en maatregelen worden getrokken. Het behouden van werknemers wordt beïnvloed door medewerkerstevredenheid, bedrijfscultuur, beloning en vele andere factoren. Een goede personeelsbehoud leidt tot een lager personeelsverloop en een hogere betrokkenheid. Deze KPI wordt berekend door het aantal werknemers te vergelijken dat gedurende een bepaalde periode bij het bedrijf komt werken en blijft werken.

3. Gemiddelde wervingsduur

Een HR KPI die essentieel is voor bedrijven bij werving is de gemiddelde wervingsduur. Het geeft informatie over hoe efficiënt wervingsprocessen zijn en geeft vervolgens aanbevelingen of er potentieel is voor optimalisatie. Het kengetal heeft geen betrekking op financiële middelen, maar puur op de tijdscomponent. De berekening begint met het vertrek van een oude werknemer uit het bedrijf en de werving van een werknemer voor exact dezelfde vacature.

Met flair kun je wervingsprocessen professionaliseren en digitaliseren en de kans vergroten dat je toptalent voor je bedrijf aantrekt.

4. Afwezigheden

Kosten voor afwezigheid en absenteïsme kunnen negatieve gevolgen hebben voor de werkgever. Daarom vinden we het belangrijk om afwezigheden te meten, zoals te laat komen, ziekteverzuim of afwezigheid zonder reden. Dit maakt het ook gemakkelijker om afwezigheden te voorspellen en preventieve maatregelen te nemen. Het kengetal kan ook informatie geven over hoe afwezigheid de bedrijfskosten beïnvloedt.

flair helpt je om afwezigheden in je bedrijf duidelijk en transparant te beheren

5. Gemiddelde (retentie) tijd in een functie

In onze ogen is deze indicator erg belangrijk omdat hij veel zegt over de bedrijfscultuur en interne promotiekansen. De indicator laat zien hoe lang iemand in een functie blijft zonder zich verder te ontwikkelen. Tegenwoordig is het vaak zo dat als werknemers te lang in een functie blijven, dit kan leiden tot demotivatie. Het is daarom essentieel om je werknemers te stimuleren en ze interne promotiekansen te bieden. Dit kengetal wordt als volgt berekend Aantal maanden in dezelfde functie gedeeld door het totaal aantal werknemers in het bedrijf.

6. Diversiteit

Diversiteit en inclusie behoren tot de meer recente trends in human resource management. Dit kengetal geeft informatie over hoe de leeftijdsopbouw in je bedrijf is verdeeld, wat de verhouding tussen mannen en vrouwen is of waar de werknemers in je bedrijf vandaan komen. Culturele diversiteit is een echte aanwinst voor elke werkgever. Je kunt dit kengetal meten door voor jou essentiële factoren te definiëren en de ontwikkeling door de jaren heen te volgen. Dit kan een verjonging van het team zijn of gelijke aantallen mannen en vrouwen. Maar je kunt ook het doel hebben om een groot aantal meertalige mensen aan te nemen omdat je wilt dat je bedrijf internationaler wordt. Wij beschouwen deze indicator als fundamenteel in 2024 om een sterk werkgeversmerk als aantrekkelijke werkgever te consolideren.

7. Medewerkerstevredenheid

Een HR KPI die al vele jaren bestaat, is het meten van medewerkerstevredenheid. In tijden van tekorten aan vaardigheden is dit misschien wel belangrijker dan ooit. Werknemerstevredenheid kan op verschillende manieren worden bereikt. Het is belangrijk om te begrijpen dat tevredenheid subjectief is. Daarom is het des te belangrijker om deze KPI meetbaar te maken. Dit kan worden bereikt met regelmatige tevredenheidsenquêtes onder werknemers. Deze kunnen wekelijks, maandelijks of per kwartaal plaatsvinden. Het bekendste voorbeeld is de employee Net Promoter Score (eNPS), die het aanbevelingspercentage van de eigen werkgever bij vrienden meet.

Met de smiley check-ins in de flair Employee Hub kun je de stemming in het team meten en over een langere periode in kaart brengen.

8. Overuren

Een belangrijk cijfer dat in 2024 ook zeer betekenisvol is in combinatie met andere kengetallen, is het aantal overuren per werknemer. Dit kan worden gebruikt om de werkdruk van het personeelsbestand te meten. Veel overuren zijn positief noch negatief - de context moet juist worden geïnterpreteerd voordat er actie wordt ondernomen. Een groot aantal overuren kan zowel een hoge inzet als onvrijwillige overbelasting betekenen. Werkgevers moeten zeker in de gaten houden hoeveel overuren er worden gemaakt - en om welke reden.

9. Opleiding, training en personeelsontwikkeling

In een dynamisch veranderende werkwereld moeten werknemers voorbereid zijn op de huidige en toekomstige eisen. Daarom is het kengetal opleiding van werknemers essentieel voor het managen van de verdere ontwikkeling van het personeelsbestand. Deze KPI is direct gekoppeld aan nr. 1 Productiviteit van werknemers. Meer specifiek is deze KPI het resultaat van het rendement op investeringen in training en opleiding van werknemers. Net als bij productiviteit resulteert dit in een input-output berekening - gebaseerd op de indicatoren die relevant zijn voor jouw bedrijf. Deze HR KPI geeft aanbevelingen voor actie op het gebied van potentiële opleidingsmogelijkheden voor werknemers.

10. Gemiddelde tijd om doelen te bereiken

Hoe lang doen je werknemers erover om hun individuele doelen te bereiken? Net als sommige andere HR KPI's vinden we deze metriek nuttig in combinatie met andere HR indicatoren. Naast de tijd die het kost, zijn er natuurlijk nog andere factoren die een rol spelen in het proces om doelen te bereiken. Om de efficiëntie van het personeelsbestand te meten, is het niettemin goed om te weten hoe lang medewerkers erover doen om taken uit te voeren die voor hun functie zijn vastgesteld.

Met het prestatiebeheer van flair kun je duidelijke doelen en prestatiedoelstellingen voor je werknemers stellen en ze efficiënt beheren.

Conclusie

In deze blogpost heb je meer geleerd over het belang en het gebruik van HR KPI's. HR KPI staat voor Human Resources Key Performance Indicator. Deze indicatoren worden gebruikt om HR-werk meetbaar te maken. Door gebruik te maken van verschillende factoren dragen de KPI's bij aan operationeel en strategisch HR-werk.

Ze kunnen worden gebruikt in verschillende HR-processen in HR-management. De HR KPI's die je voor je bedrijf definieert, hangen af van de bedrijfsdoelen, de bedrijfsstrategie en de bedrijfscultuur. Alleen een consistente strategische oriëntatie heeft toegevoegde waarde voor de werkgever.

Tegenwoordig zijn er bijna geen moderne bedrijven meer die geen HR KPI's gebruiken. In de loop van de digitalisering gebruiken bedrijven ook de hulp van HR-software zoals flair om hen te ondersteunen bij het optimaliseren van hun processen.

Er is geen one-size-fits-all als het gaat om het selecteren van HR KPI's - je zult het meeste succes hebben als ze in lijn zijn met de eisen en doelen van je bedrijf en je HR afdeling.

image

Free demo

The only HR Software without Limitations

Stap in de wereld van HR

Word lid van flair's nieuwsbrief en ontvang de laatste tips & trends in de HR-wereld.